logo hkl

Op deze domeinpagina van de Historische Kring Leusden (hierna aangeduid als website) zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze website (indien van toepassing), alsmede op andere sites van de Historische Kring Leusden zijn bedoeld ter algemene informatie.

Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. De Historische Kring Leusden heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de  website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. De Historische Kring Leusden staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De Historische Kring Leusden aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. De Historische Kring Leusden wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. De informatie waarnaar door middel van hyperlinks op de  website wordt verwezen is door de Historische Kring Leusden niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. De Historische Kring Leusden wijst iedere aansprakelijkheid ter zake van deze informatie van derden nadrukkelijk van de hand. De Historische Kring Leusden garandeert evenmin dat de website foutloos functioneert.

Gebruik, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het verveelvoudigen, openbaar maken, hergebruiken, kopiëren, verhandelen, heruitgeven of anderszins aanwenden van gegevens afkomstig van de website, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Historische Kring Leusden niet toegestaan. Het is voorts niet toegestaan enige wijziging aan te brengen in de website. Ook het opvragen van informatie van de  website door middel van hyperlinks valt onder deze uitsluiting.

Op de website en op deze Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De Historische Kring Leusden behoudt zich het recht voor bij naar haar oordeel gebleken inbreuk/misbruik de inbreukmaker/misbruiker te weren van haar site en zonodig door tussenkomst van de bevoegde Nederlandse rechter haar rechten veilig te stellen.

Historische Kring Leusden